Nordisk Permakultur Festival 2013

Hurdal, Norge d. 8-11. august 2013

Så er sted og tid endelig fastlagt for den tredje Nordiske Permakultur Festival!

I 2013 går turen til Norge, hvor programmet netop nu er ved at blive lagt. Festivallen løber ad stablen på Hurdalsjøen Økologiske Landsby nord for Oslo d. 8-11. august. Årets festivalarrangører efterlyser nu spændende workshops, foredrag, præsentationer, events, etc. så programmet kan blive spækket med inspiration og know-how.

Er du interesseret i at bidrage – eller har du lyst til at være frivillig, er her chancen for at blive en del af årets festival. Kontakt Helene på helene.c.bohler(at)googlemail.com

Generalforsamling 2013

Programmet for årets GF d. 15. juni 2013 bød på et udsøgt traktement, rundvisning på Lieske & Henning Herviks nye landsted ved Kalundborg, en god GF med nyvalgt suppleant, samt et godt visionsoplæg med efterfølgende diskussioner og drømme for foreningen.

Referat fra Generalforsamling i Permakultur Danmark den 15. juni 2013

Til stede: Fra bestyrelsen: Henning Hervik, Karoline Nolsø Aaen, Cathrine Dollerup, Annette Brown Nielsen, Lisbet Nielsen. Medlemmer: Kirsten Gamst, Rune Olsen.

Dagsorden ifølge vedtægterne (kan læses her).

1. Valg af ordstyrer: Kirsten

2. Valg af referent: Lisbet

3. Vedtagelse af dagsorden: Godkendt

4. Fremlæggelse og godkendelse af Bestyrelsens beretning

Cathrine:

– Sidste års Generalforsamling indeholdt en visionsproces

– Diplomlaug startet af 5 personer. De har holdt møder på friland, hos Henning og Lieske og på skype

– Arbejdet med diplomproces sker med inspiration fra den engelske Permakultur gruppe

– Sidste Nordiske møde ønskede mere aktivitet og dannede Nordisk Permakultur Institut

– RCE netværket (Regional Center of expertise on education for sustainable development/Nationalt Center for uddannelse for Bæredygtig Udvikling) har sendt en udtalelse til politikerne at de fire foreninger i netværket:  Praktisk Økologi, LØS, LØB og PKDK gerne vil have et bæredygtig Danmark. I 2014 holder vi foreningernes årsmøde på samme tid og sted, for at styrke netværket.

– Leonardo: European Permaculture Teachers training har holdt møde i okt. i Slovenien. Med emnet: ”Hvordan fungerer foreningerne i de forskellige lande?” I Marts i Portugal: ”Hvordan undervises der i de forsk. Lande?” Det viser sig at være meget forskellligt. Al viden i relation til undervisning i Permakultur samles i en wikipedia. I Englang i maj: Hvordan formidler vi bedst muligt? Kreative læringsmetoder, stimulere forskellige sanser, gruppearbejde m.m.

– Cathrine har fået legat til Jobshadowing i Leeds til deltagelse I LAND projektet (Learning and network demonstration). Mere omtale af LAND kan læses andetsteds.

Karoline:

Gennemgang af medlemundersøgelsen:

– 25 besvarelser ud af ca 90 medlemmer

– Der er forholdsvis få unge under 40 år.

– De fleste kommer fra Sjælland/Hovedstadsområdet

– De fleste vil gerne have et interaktivt kort, så men kan finde hinanden.

– Hjemmesiden bliver brugt at de fleste.

– Nyhedsbrevet bliver læst af alle.

– Rundture – alle er interesserede og vil “måske” gerne deltage.

– Ønsker – vidensdeling, netværk, finde hinanden og kontakt til andre organisationer incl samarbejde med disse

– workshops, fælles oplevelser, Mira og Esbens blad nævnes i én af besvarelserne.

– 6 er nye medlemmer fra de sidste to år.

– Folk forventer at det er foreningen der udfører arbejdet – og de kan deltage efter behov.

Lisbet:

Permakultur Danmark har via CISU (Civilsamfund i Udvikling/DANIDA) skaffet 200.000 kr til et 2 årigt Permakulturprojekt i Indien- Tribal Permaculture Project. (Læs mere om projektet på hjemmesiden).

Lisbet var på tilsynsbesøg i januar i år. Projektets mål er at lære den allerfattigste stammebefolkning at være selvforsynende med fødevarer, og hjælpe dem til få et bedre helbred. Samtidig sker der en betydelig organisering af de tilknyttede familier og deres landsbyer. Projektet kører rigtig godt, det er velorganiseret, dygtige ansatte og engagerede deltagere, der allerede kan begynde at mærke forandringerne. De kæmper med klimaet (Tørke, over 45 grader og storme).

Fælles fremlæggelse:

Vi skal være mere klare i vores udmelding om foreningen til nye medlemmer.

Vi har i det forløbne år fået udgivet en folder om foreningen, som bliver delt ud, hvor det er muligt.

Beretningen er godkendt.

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Der har været en mindre ændring i forhold til budgettet. Det skyldes trykning af Informationsfolderen.

Mål for medlemstal i 2012 var 100 medlemmer, vi nåede 94, hvilket er OK.

Ellers ingen bemærkninger

Regnskabet er godkendt.

6. Bestyrelses og medlemmers forslag til behandling

Der er ikke kommet nogen forslag til behandling.

 

7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

Nogen føler de bliver presset ind i foreningen når de tager certifikat.

Diskussion af kontingentsats og evt. bladsamarbejde med Permakulturtidsskriftet.

Mira Illeris foreslår særlig sats på kontingent for SU-/ kontanthjælpsmodtagere. Dette blev diskuteret, men da vi ikke har garanti for at det vil fastholde medlemmerne, blev forslaget ikke vedtaget.

Årsskriftet koster 8.500-9000. Kan de penge bruges bedre til mere information til medlemmer og andre? Kunne de være en mulighed at “købe” fx 4 sider i Permakultur tidsskriftet. Og hvordan sikrer vi, at samarbejdet om årsskriftet mellem de nordiske lande finder nye veje og dermed fortsættes (og styrkes).

Vi fastholder kontingentsatserne på 200 kr/person; 300 kr/husstand

Bestyrelsen tager kontakt til Mira og Esben for en snak om, hvordan vi kan samarbejde om informationer, artikler m.v. til permakulturister i Danmark og resten af Norden via Permakulturtidsskriftet. Herudfra udarbejdes et oplæg til Nordisk møde, hvis der er et udbredt ønske om at ”nedlægge” Nordisk årsskrift og få informationerne ud via Permakultur tidsskriftet.

 Der blev yderligere diskuteret:

– Hvor mange betaler både til Permakultur tidsskriftet og er medlemmer i foreningen? Det undersøges.

– Hvordan sikrer vi kapacitetsopbygning af foreningens medlemmer? En ongoing proces.

– Kan vi/ er det muligt at honorere bestyrelsesmedlemmers arbejde? Det kom ikke til nogen konklusion, diskussionen fortsætter.

Budgettet er godkendt.

8. Valg af bestyrelse

Karoline og Henning på valg

Bemærkning: Det bør stå i indkaldelsen til GF.

Karoline og Henning er genvalgt.

Rune Olsen vælges ind, som ny suppleant i stedet for Esben.

 

9. Valg af revisor: Britta Jørgensen genvælges.

10. Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt.

 

 

5 Day Intentional Community Design Course

Learn how to create highly successful intentional communities

July 13  17, Ananda Gaorii, Denmark

intentional-community 

As economic conditions across Europe continue to worsen there are a growing  number of people thinking about moving to the countryside and joining an existing community or creating their own in order to pursue a more sustainable lifestyle, grow their own food and find a deeper level of spirituality and community. Such a big change is not easy and requires knowledge, skills and preparation. That is why we have decided to hold a workshop on intentional community design conducted by some excellent teachers with a lot of experience.

Permaculture trainer and activist, Rakesh Rootsman from the U.K., is coming to Denmark to teach this 5 day course on intentional community design. He will be assisted by Cathrine Dolleris who is also a Permaculture trainer and is living on an intentional community in Jutland, Denmark.

For more information and to sign up, please click here.

Permaculture Design Course @ Ananda Gaorii – in English!

29 July – 11 August

Forest Garden 1

You now have the opportunity to learn permaculture with activist Rakesh Rootsman Rak from London at the Ananda Gaorii center in Vig, Denmark. Rakesh will be joined by Cathrine Dolleris from the Danish Permaculture Association.

Permaculture is an ecological design system for sustainability in all aspects of our lives. Permaculture teaches us how build natural homes, grow our own food, restore diminished landscapes and ecosystems, catch rainwater, build communities, take care of waste and much more.

The syllabus and format offered is internationally recognized and will stretch over 90 hours. Participants who attend all sessions of this class and complete the final design project will receive a Certificate of Permaculture Design.

For more information and signing up have a look at this site.

Nordisk Permakultur Festival

Stories from around the world – fra IPC London

Interview med Mira og Esben om skovhaver

me

Cuba IPC – Taler af Roberto Perez og Andy Goldring

Årsmødet 2014 på Samsø

Filmet af Kevin Hunn, Den engelske diplomforsamling, November 2014

 

Filmet af Volkmar Geiblinger, Juli 2014

 

Filmet af Karline Nolsø Aaen, August 2014

Filmet af Cathrine Dolleris, nov/december 2013

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!