Generalforsamling 2015

PKDK Generalforsamling

23. maj 2015 – Vitsøhus, Ærø

 

1. Valg af ordstyrer: Pernille Plantener

2. Valg af referent: Karoline Nolsø Aaen

3. Vedtagelse af dagsorden & indkaldelse i tide: Godkendt

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning v. Candela

LAND: LAND netværket: LAND kortet sat i gang.

Pt. er der nu 10 LAND centre og startere i Danmark. Årets LAND forsamling 21-23. november 2014 på Karensminde på Bornholm.

Ansøgninger/fondsmidler: European Permaculture Teachers (afsluttet 2014)

Erasmus+ LAND partnerskab på europæisk plan (fik ikke i 2014), har søgt igen i 2015. Afventer svar.

Erasmus+ mobiliteter, fik 216.000kr i 2014, afventer svar på 2015 ansøgning

Arrangementer: European Permaculture Teachers kurser på Friland afholdt i maj 2014 og 2015 med Andy Goldring og Cathrine Dolleris som undervisere.

Nordisk Permakultur Festival 2014, Friland august 2014. Arrangeret af Karoline Nolsø Aaen. Deltagelse af 150 personer fra DK, Sverige, Norge, Finland, Spanien, Tyskland, Holland, England m.fl.

EUPC convergence: Bulgarien, 25-29. juli 2014. Dansk deltagelse af Kurt Holm, Cathrine Dolleris, Tycho Holcomb og Karoline Nolsø Aaen

Ny diplopmholder i DK: Cathrine Dolleris blev akkrediteret Permakultur Diplom efter det engelske diplomsystem i vinters. Stort tillykke til Cat!!

Nyhedsbreve: ”Foreningsnyt”. I det forgangne år er udsendt 3 stk med Nyheder, LAND, mulighed for udbredelse af PK projekter, hjælp foreningen! Kurser, mm.

Opfordring: Brug nyhedsbrevet! Vær med til at springe budskab og nyheder ud til alle.

LAND nyhedsbreve: Nyt fra LAND netværket udsendes i nyhedsbrevet.

Hjemmesiden: Heidi har arbejdet på at omstrukturere hjemmesiden. Permablitz side og kalender. Kursuskalender, Bliv aktiv, Permakultur for begyndere, svare personligt på indmeldelsesmail.

Antal medlemmer 2014/15: 208 medlemmer (STOR applause!)

Tidsskrift: Samarbejdet med LevBæredygtigt om udgivelse af tidsskrift som del af medlemskab fungerer godt.

Aranya: Projektet i Indien er nu afsluttet med stor succes for de involverede indere.

Det fælles bedste: Grønt samarbejde mellem foreningerne LØB, LØS, PØ, Omstilling Danmark, Omstilling Nu, Københavns Fødevarefællesskaber. I 2016 sker det i Lejre. Sidst var på Samsø i 2014 i forbindelse med GF. Næste organisationsmøde om arrangementet d. 9. juni 2015

Hvor har PKDK været? Eat your city festival (2014).

Mere liv i haven festival (okt. 2014).

Botanisk haves dag (maj 2014).

Frø Pop-up (februar 2015),

Moder Jords dag (2015).

Aktiviteter:

Formidlingesworkshop, Inspiratoriet, Samsø, januar 2015.

People & Permaculture kursus, Fejø Retreat, april 2015

Diplom inspirations workshop, Naturplanteskolen, 2015

PermaBlitz i København, to indtil videre, 2015

…og meget mere rundt omkring i netværket…

Jubilæumsfest på Ærø! Yepeee!!! Tillykke til os alle sammen

Ny bestyrelse med kun én person fra forrige bestyrelse har været en udfordring i 2014/15, men har været godt styret af Cathrine. Tilkendegivelse fra tilstedeværende: ”Imponerende!”, ”Godt gået!”, og ”Yes!”.

Bestyrelsessupplement v. Kurt:

Modulopdelt Certifikatkursus forsøges opstartes i efteråret/vinteren 2015/16 til folk, der ikke kan deltage på det 2 uger lange certifikatkursus, der pt. kun udbydes af LevBæredygtigt.

To frafaldne bestyrelsesmedlemmer: Birgit (foråret 2015) og Rune (sommeren 2014), pga. personlige årsager. Pladserne blev udfyldt af suppleanterne. Bestyrelsen har derfor bestået af: Cathrine, Kurt, Candela, Ellis, Heidi og Sara.

Spørgsmål fra Mette: Er årsagen til frafald, at bestyrelsen har været for stresset?

Svar: Frafald har været pga. andre personlige årsager – men der har været meget arbejde i bestyrelsen, dels fordi det var en ny bestyrelse og arbejdsopgaver skulle defineres og udeliggeres.

Spørgsmål fra Esben: Er det ved at være tid til at overveje om nogle bestyrelsesopgaver skal aflønnes?

Kommentar fra Kirsten: Ambitionsniveau skal lægges efter bestyrelsens kompetence og tid. GF og medlemmer må ikke kræve mere end hvad bestyrelsen kan rumme.

Generel stor respekt for det store arbejde, der er lagt. Thumps up!!

Beretning enstemmigt godkendt.

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab v. kasserer Kurt

Sune Scherfig – revisor, en kritisk men retfærdig revisor, der fik Kurt i arbejde…

Regnskab fremlagt og enstemmigt godkendt (regnskabet vedhæftet referatet her)!

 

 

6. Projekter & Aktiviteter v. Cathrine

EPT: Afsluttet i august 2014. Partnerskabet forløb over 2 år (2012-14). Undervisningsmateriale og links kan frit downloades fra permateachers.eu. Regnskabet for EPT blev fremvist.

LAND: Læring, Aktivitet, Netværk og Demonstrationsprojekt.

Logoet er en sammensmeltning af det britiske og danske for at gøre det internationalt genkendeligt. LAND netværket vokser. Pt. er Norge også ved at mobilisere sig. I 2013 skrev Cat en ansøgning til Grønne Ildsjæle på 228.900kr til hjemmeside, møder, arbejdstimer (koordinator), LAND pulje til aktiviteter/formidlings/konsulent/gruppebesøg. Projekter/kamera, produktion af plancher. Kurser og vejledning brugt for mere end de bevilgede 17.000kr

LANDkortet: Interaktivt kort, hvor man kan klikke på de forskellige LAND Centre og interessepersoner for forbedring af netværket.

Aktiviteter: Træning med Louise Cartwright for at fortælle om LAND til opstart af LAND i DK, marts 2014. Med besøg på Svanholm Skovhave og Byhaven2200.

LAND forsamling på Bornholm, nov. 2014.

Formidlingsworkshop, Samsø, januar 2014.

People & Permaculture workshop, Fejø, april 2014.

Netværksmøder med det grønne netværk. Især Cathrine, der har deltaget hver anden måned.

ERASMUS+ Voksenundervisnings-mobiliteter:

Budget for LAND fremlagt. Stadig lidt penge tilbage, men forventes at blive brugt til bla. Støtte til aktiviteter på LAND centrene.

ERASMUS+: Modtaget 216.000kr til kurser i samarbejdslande.

Aranya projektet. Planche er lavet om projektet. Også på nettet…

 

7. Diplomprocessen i Norden

Oplysning.

Baseret på de sidste års nordiske årsmøder. Dialog om retningslinjer for erhvervelse af diplom.

2014: Mål for retningslinjer.

Svenskerne har allerede lagt nye retningslinjer ud på nettet. For at fortsætte det nordiske samarbejde, vil bestyrelsen gerne benytte de nye svenske retningslinjer med danske tilføjelser. Nordmændene forventes også at vedtage de nye retningslinjer.

Ændring består i: Tidligere har været krævet at diplomansøgerens portefølje og projekt(er) offentliggøres i tidsskrift, hvorefter diplomholdere kunne godkendes af diplomholdere. Nu skal vejleder og ekstern diplomholder først godkende, dernæst offentliggøres porteføljen/diplomansøgningen.

De nye retningslinjer bliver lagt på hjemmesiden sammen med tidligere skrifter, inkl. Cathrine Dolleris nye diplomarbejde.

Kontakt Kurt Holm, hvis man er interesseret i at vide mere om diplomprocessen.

 

8. Budget og fastlæggelse af kontingent v. Kurt

Aranyaprojektet fik bevilget en sum penge. Vekselraten var i indernes favør. Desværre krævede CISU (under Danida) differencen i kursgevinst tilbage. Bestyrelsen har besluttet at hjælpe projektet ved at dække de ekstra udgifter, fair share princippet kommer her i brug. Inderne får meget for pengene og projektet har været en stor succes.

Budgettet for 2015 kan ikke fremlægges, da Aranyaprojektet først skal afsluttes.

Bestyrelsen ønsker ikke at forhøje det nuværende kontingent (240kr/enkelt, 350kr/husstand).

Bestyrelsens budget er godkendt, trods manglende visuel fremlæggelse.

 

9. Valg af bestyrelse

Note: Medlemsorganisation – pleje og inddragelse af medlemmer er alfa omega for foreningen. Hvilke kompetencer har bestyrelsen brug for: Regnskabsfører, IT kyndig(e), nedsættelse af arbejdsgrupper/aktiviteter/aktører.

Bestyrelsen har udarbejdet en handlingsplan, der kortlægger, hvordan foreningens arbejde får mere synlighed LAND, forskning, undervisning, levebrød, professionel. Kvalitetssikring. Netværksdannelse. Grønne/internationale organisationer. …

Følgende er til genvalg (parentes angiver antal stemmer opnået ved afstemning blandt de deltagende på GF):

Cathrine Dolleris (22)

Kurt Holm (21)

Ellis Jensen (16)

 

Ønsker at opstille:

Grete Runnom Kristensen

Jens Hansen

Morten Søfting

 

Suppleanter:

Candela Vargas

Heidi Duurhuus 3 (med focus på medlemspleje)

 

Ønsker ikke genvalg: Sara (pt. suppleant)

 

Aktivitetsperson udpeget som hjælp til bestyrelsen:

Steen Nørhede

 

Nye bestyrelse består derved i 2015/16 af: Cathrine, Kurt, Ellis, Morten og Grete

Suppleanter: Candela, Heidi & Jens

 

10. Valg af revisor

Sune Scherfig stiller op.

Enstemmigt vedtaget!

 

11. Eventuelt

a) Fællesmøde i Lejre, 2016

HUSK at komme med – det bli’r en fest!

b) Forbedring af involvering af medlemmer i foreningen

c) EU PN delegater v. Cathrine

I Bulgarien (EUPC 2014) meldte det europæiske råd, at de søger delegerede til at deltage i rådet. Kurt og Cathrine vil gerne deltage som de danske repræsentanter.

 

Citat af Victor Hugo: ”Der er intet som en god idé, hvis tid er kommet

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!