Bestyrelsesmøde 18.2.2014

PKDK bestyrelsesmøde d. 18. februar 2014 via Skype

 

Til stede: Henning, Cathrine, Rune, Annette

Ikke til stede: Karoline, Martin

 1. Valg af mødeleder: Henning & referent: Annette
 2. LAND (fast punkt)
  • Visitkort. Muligheden for ændring af navnet fra LAND til PLANT, har gjort at visitkortene er udsat indtil navnet er afgjort.
  • LAND eller PLANT? Ansøgning til Miljøstyrelsen er sendt som LAND og andet materiale er også LAND. Det ville nok godt kunne ændres hos Miljøstyrelsen, men en ændring vil indebære udgifter til at ændre logo mm. Det er endnu usikkert hvad EU, UK eller andre vil benytte, så Cathrine sonderer tærrenet i weekenden mht. hvad de andre gør, og det besluttes herefter i bestyrelsen, hvad vi skal bruge i Dk.
  • Cathrine deltager i LAND gathering i Manchester – 21-23/2 mht. netværk, kapacitetsopbygning, se flere projekter, diskussion af udfordringer og muligheder.
  • LAND workshop med Louise Cartwright 28/2-2/3. Praktisk næsten alt på plads. Tony vil komme en ½ dag. Mira og Esben har travlt. Klemt rådgivergruppe – men skal nok blive flere snart. Mulige første godkendelser, muligvis som LAND starter: Mira og Esbens skovhave (start 1/3), Byhaven 2200 (start 2/3), Birgit Rothman på Samsø (måske start 5/4), Tycho og Karoline (start ca. 26/5), Fejø Permakultur (start juni). Startdatoer med fejringer 🙂

3.   Budget

  • Budgettet er fremlagt og diskuteret, og lander på et lille overskud på 1171,-, forudsat at der kommer de forventede 35 medlemsindbetalinger ud over de 65, som er kommet. Der er plads til et bidrag på 2500,- til hhv. Permakulturfestivalen og fællesmødet på Samsø.  Hvis der skal kunne gives andre eller større bidrag til aktiviteter, skal der omprioriteres eller indtægterne øges.

4.   Permakultur tidsskriftet: Arbejdsstruktur for den nye proces, nu hvor samarbejdet mellem PKDK og PK Tidsskriftet er etableret.

  • Karoline og Henning koordinerer struktur og flow.

5.   GF på Samsø 4.-6./4

  • Ved næste bestyrelsesmøde aftales detaljerne om afholdelses af GF.
  • Cathrine har beretning om sine projekter i PKDK sammenhæng.
  • Vil Lisbet sende en beretning om Aranya?
  • Henning fortæller om regnskab og budget og videregiver sin viden om kassérposten til den kommende kassér.
  • Der er flere personer, som kan være interesserede i at stille op til en bestyrelsespost. Cathrine kontakter de mulige emner.
  • Indkaldelse til GF: Tjek af overholdelse af formalia.Indkaldelsen med minimum tre ugers varsel samt offentliggørelsen af datoen for GF med mindst to måneders varsel, er overholdt via opslag på hjemmesiden og invitationen til mødet på Samsø og GF.

6.   Profil af bestyrelsen

  • Det foreslås at bestyrelsesmedlemmer beskrives på hjemmesiden, både for medlemmers og for de øvrige bestyrelsesmedlemmers skyld. Det tages op med den kommende bestyrelse, evt. som del af den kommende arbejdsplan.

7.   Profil af Diplomholdere & diplomansøgere på de nordiske hjemmesider

  • Der arbejdes på en fælles struktur for profilerne, og en fælles linje for hvad der obligatoriske punkter at have med i profilen, og hvad der er valgfrit at tilføje. På den danske hjemmeside, kan der linkes fra Danmarkskortet, til den enkelte. Medlemmer som har svaret ja til at deres navn og bopæl må figurere på kortet, bliver kontaktet inden kortet går i luften, så de har mulighed for at frasige sig at være synlige.

8.   Nordisk Permakultur Festival: Nordisk Permakultur Festival vil gerne søge Permakultur Danmark om 5000kr til årets festival. Hvordan skal ansøgningen sendes til foreningen.

  • Der ansøges bestyrelsen med ønsket. Bestyrelsen har bemyndigelse til at fordele foreningens til rådighed værende midler. Se i øvrigt pkt. 3.

9.   Feldballe Pomet

  • Der opbygges pomet i Feldballe. Karoline må uddybe punktet når hun næste gang er til stede.

10.   Forum på hjemmesiden

  • Rune foreslår et forum til deling af permakultur erfaringer. Et sådant forum kræver en administrator som sørger for god tone i indlæggene, og aktivitet nok til at forummet er levende. Bestyrelsen mener at den nordiske permakultur gruppe på Facebook opfylder behovet i øjeblikket.

11.   Design af foreningen.

  • Rune har en række ideer til undersøgelse og design af PK foreningen, som han summer videre over og opfordres til at tage op med den nye bestyrelse. Spørgeskemaet fra 2013 kunne danne udgangspunkt for en videre undersøgelse. Formålet med undersøgelsen skal være helt tydeligt, så resultaterne kan blive brugt effektivt. Strukturændringer og lokale netværk er blandt ideerne. I øjeblikket er det LAND der arbejdes på til at fremme rammerne for netværk og aktivitet.

12.   Selektive laug

  • Forslag fra Rune om at der kunne dannes interessefællesskaber for f.eks. havebrug, energi, akvakultur eller andet. Det interaktive kort kan evt. bruges til at klikke sig frem til hvem der interesserer sig for de samme emner.

13.   Henvendelse fra Sol Her (Norge):  hvordan svare?

  • Vil Karoline sætte det på hjemmesiden? Cathrine har sendt det ud til medlemmerne.

14.   Erasmus ansøgninger: skal vi gå ind i det? Der er to ansøgninger på vej

  •  Mobiliteter.
  • Strategisk partnerskab – med 4-5 andre permakulturforeninger om PLANT netværk i Europa. Cathrine får mere information i England i weekenden.
  • Bestyrelsen mener det er ønskeligt at være tilknyttet Erasmus, men mener samtidig at arbejdsbyrden ved at skrive ansøgninger og administrere ordningen er stor. Det er ønskeligt at der kompenseres for arbejdsindsatsen, for at det er tidsmæssigt og økonomisk bæredygtigt for den der bruger tiden, eller at prioritere valget af aktiviteter efter det mindst arbejdstunge. Det er afgørende at den nye bestyrelse er indforstået med hvad der kræves, og mener at der skal bruges kræfter på det. Der er behov for yderligere drøftelser og beslutninger om retningslinjer for eventuelt lønnet arbejde i foreningen, og hvordan sådanne beslutninger kan tænkes at påvirke strukturen i foreningen.

15.   Stempel – der er brug for et foreningsstempel i forskellige sammenhænge.

  • Cathrine har designet et. Fordele og ulemper ved skrifttyper (kompatibilitet med forskelligt software, egnethed til logo, harmoni med andre skrifttyper mm.) drøftes med Mikael Arnoldus, så der kan vælges sagligt mellem 2-3 skrifttyper på næste møde. Derefter vedtages nogle konventioner for alle skrivelser fra bestyrelsen, hvilke skrifttyper der bruges og hvilke logoer.

16.   Evt.

  • Spørgsmål om hvorvidt LAG midler ville kunne søges til Permakultur. Da Landdistriktsmidlerne er stærkt beskåret i 2014, er det ikke sandsynligt at det ville bære frugt.

Næste møde: 19:30 d. 17. marts på Skype.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!