Bestyrelsesmøde 14.8.2012

Fremmødte: Henning, Karoline, Cathrine, Martin, Annette

 1. Valg af mødeleder og referentCathrine fortalte om Englands Learning Centers og Land Learners model, som der evt. kunne søges midler til.
  • Henning er valgt til mødeleder
  • Annette er valgt til referent
 2. Bestyrelsen konstituerer sig – fortsættelse fra sidst
  • Annette står for indkaldelser, evt. med backup fra Martin.
  • Cathrine sikrer at der bliver svaret på mails og kontakter til foreningen. Bestyrelsen sættes på som cc når der svares, så alle i bestyrelsen er orienteret. Henning sørger for den indledende kontakt med nye medlemmer.
  • Fundraising: Henning laver en liste over hvor PKDK hidtil har fået midler fra.
 3. Henning fortsætter som kasserer.
 4. Karoline tager sig af nyhedsbrev
 5. Netværk – oplægget fra Ditlev fra LØS er et oplagt sted at udvide PKDKs netværk til andre organisationer
 • Kirsten Gamst repræsenterer GNBO
 • Cathrine vil gerne tage del i kontaktarbejdet til andre NGOer – med mulighed for at bede om backup fra andre fra bestyrelsen. Måske Lisbeth har lyst til at deltage i mødet med LØS?

7.  Leonardo partnerskabet: Cathrine og Karoline har været til partnerskabsmøde, hvor strukturen for samarbejdet kom godt fra start. Næste møde er i Slovenien til Oktober. P certifikatholdere som vil undervise i P er velkomne og udgifterne er dækkede. Flere oplysninger om Leonardo partnerskabet på hjemmesiden http://permateachers.eu/

8.  Henning, Karoline og Cathrine tager til Nordisk Møde. Opfrodring til at tage Oslo båden i fællesskab.

9.  Internationale projekter: Lisbeth varetager kontakten med Indien i samarbejde med Jette Hagensen, Cathrine og Henning. Projektet har modtaget første rate.

10.  Mail: al indgående mail går til både bestyrelse og suppleanter. Henning overdrager Groupcare til Annette på et separat møde.

11.  Hjemmeside: Karoline står for en ny hjemmeside

12.  Markeder: Annette, Karoline, Cathrine og Martin vil gerne organisere deltagelse i markeder. Der er ide til en Permabus – måske til senere, når der evt kan søges midler til det.

13.  Nyt om WordPress hjemmesiden

 • Alt materiale fra den gamle hjemmeside er nu overført til den nye. Alle bestyrelsesmedlemmer kan lægge materiale på hjemmesiden med det login Karoline har sendt pr mail. Hjemmesiden bedes gennemset og kommentarer til den nye side sendt til Karoline, med cc til hele bestyrelsen.

14.  Yderligere udfoldelse på hjemmesiden af mål og procedure for ansøgning om diplom – er vi enige om behovet og hvordan griber vi det an?

 • Cathrine har talt med Tony, som gerne vil være vejleder for et diplomlaug. Lauget mødes jvf Doodle datoen som Cathrine har sendt link til og orientering om via mail.
 • Karoline , Cathrine og Henning oplever flere permakulturister i Norden udtrykke behov for drøftelse af diplomprocessen og for flere nordiske vejledere til diplomprocessen.
 • Cathrine, Henning m.fl. udarbejder et oplæg til Nordisk møde om diplomprocesen.

15.  Nyt fra UBU: intet nyt

16.  Nyt om folderen: Folderen: Caroline og Kathrine bestiller fra det kontaktede forlag. Cathrine sender PDF version af folderen rundt til bestyrelsen. Bestyrelsen bedes kommentere inden for 2 dage. Pris for tryk: 2,50 + moms, 1000 stk.

17.  PR: foreningens ansigt udadtil

 • Facebook / .ning forum – hvordan skal vi bruge dem? Martin foreslår mere aktivitet på de sociale medier Facebook / Twitter. Bestyrelsen overvejer til næste gang om det er en fordel.
 • Cathrine og Karoline vil gerne stå for at være talsmænd/kommentatorer i den offentlige debat. Bestyrelsen opfordres til at videregive oplagte emner/ henvendelser til Karoline.

18.  Cathrine og Henning ser på brevpapirdesign til PKDK.

19.  Tony Andersens projekt på Vestbredden: oplægget fra Tony er ikke detaljeret nok til at bestyrelsen føler sig i stand til at vurdere projektet. Projektets økonomiske omfang virker overvældende for PKDK. Henning og Cathrine taler med Tony for at vide mere.

20.  Stande og markeder: Se pkt. 2 l.

21.  Evt.

 • Permablitz – i foreningsregi og/eller privat? Foreningen kan bruges til at informere om permablitz, f.eks. via hjemmesiden efter henvendelse til Karoline. Selve permablitzen foregår i privat regi. Både medlemmer og ikke-medlemmer kan deltage i permablitzen.
 • Karoline foreslår en spørgerunde for at afklare medlemmernes ønsker til foreningen, hvad de bruger foreningen til mm. Karoline udsender udkast til bestyrelsen til kommentarer. Punktet sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.
 • Der er oprettet en Leonardo-bankkonto, hvis aktiviteter skal godkendes af både Henning og Cathrine.
 • Karoline tror på det gavnlige ved månedlige bestyrelsesmøder! Bestyrelsen stemmer i.

Næste møde d. 18/9. 2012 kl. 19:30

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!