Bestyrelsesmøde 17.9. 2013

Til stede: Henning, Cathrine, Karoline, Rune, Martin, Annette

Ikke til stede: Lisbet

 1. Valg af mødeleder: Henning og referent: Annette
 2. Indkomne forslag: punkter 5-6
 3. Nordisk træf
 • Der er styr på det praktiske omkring træffet
 • Beretning fra DK skal forberedes. Henning ser på det forud og med backup fredag.
 • Enkelte punkter har flyttet plads
 • Jan fra Norge har en række debatpunkter til mødet: Der vil blive fundet plads til disse.
 • Emnet om IPC fonden er tvivlsomt, da Tony, som forventedes at holde det, ikke har tilmeldt sig træffet.
 • Cathrine laver skema, hvor deltagere kan skrive sig på til at tage referat, så det går på tur.

4.  LAND (fast pkt. på dagsordenen)

 • Ansøgning er afsendt, svar ikke modtaget endnu.
 • Cathrine har haft drøftelser med Trine Krebs fra PØ om muligheden for fælles projekter og fælles formidling, f.eks. et Danmarkskort med projekter.
 • Cathrine har lavet et spørgeskema, som har til formål at afklare medlemmernes tilslutning til et LAND-projekt. Forslag til andre spørgsmål på spørgeskemaet modtages. J
 • Rune har forslag til at hjemmesiden kan være forum for præsentation af og sparring på projekter.

5.  Uddannelse:

 • er der mulighed for at der tilbydes flere typer af PK kurser? Internet-PDCkurser eller andre former for kurser. Under RCE-netværket kan der f.eks. sættes kurser op i forskellige former for uddannelse i bæredygtig udvikling. Cathrine kontakter i den forbindelse RCE ang. betaling af PKDKs medlemskab.
 • Rune efterspørger også muligheden for at der tilbydes flere PK foredrag.

6.  Permakultur tidsskriftet

 • Oplæg ved Nordisk træf v. Esben & Henning. Mira og Esben er positivt stemt for at slå Tidsskriftet og årsskriftet sammen.
 • Samarbejdsmuligheder diskuteres, bl. a. om de nordiske sprog læses og forstås lige let af alle nationaliteter, eller sprog kan være en hæmsko.
 • Rune foreslår at det oversættes til hvert sprog. Prisen på oversættelse kan begrænses stærkt ved at det kun et brødteksten, som oversættes, og ikke al tekst.

7.  Leonardo (fast pkt. på dagsordenen)

 • Næste møde starter på mandag uden for Barcelona. Cathrine, Rune og Elan deltager.
 • Næste møde er i maj men er endnu ikke færdigplanlagt.

8.  Evt.

 • Medlemslisten lægges på et Google doc, som kun bestyrelsesmedlemmer har adgang til.
 • Karoline efterlyser datoer på arrangementer i weekender i august 2014, som ville kunne kollidere med PK Festivalen, så de kan undgås når datoen fastlægges.
 • Karoline ønsker at der bliver sendt en mail ud til alle medlemmer om at Groupcare ikke længere er aktiv – og vil gerne gøre det. J
 • Der mangler kapacitet til at få hjemmesiden set efter, så manglende links bliver genoprettet og strukturen ”ryddet op”.
 • Rune spørger til om der kan udsendes Tidsskrift og andre materialer, når nye medlemmer indmelder sig. Det gør PKDK pt. ikke. Cathrine skriver et nyt velkomstbrev (i aften!), som kan benyttes fremover.

Næste møde: 16/10 kl. 19:30 via Skype

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!