Bestyrelsesmøde 15.11.2013

Til stede: Henning, Karoline, Cathrine, Rune, Annette

Afbud: Martin

 1. Valg af mødeleder: Henning
 2. Valg af referent: Annette
 3. Lisbet har trukket sig fra bestyrelsen af personlige årsager.
 4. LAND (fast punkt på dagsordenen)
 • LAND tager hastigt form! Det har status som selvstændigt projekt med selvstændig økonomi, men er en del af PKDK
 • En oplysningsfolder er under udarbejdelse, med beskrivelse af LAND, oplysninger om kriterier mm.
 • Det har vist sig svært at sammensætte en rådgivergruppe, der kan tilse og godkende LAND lokaliteter, ud fra de få diplomholdere der er i Danmark. Cathrine arbejder på at sammensætte og træne en rådgivergruppe, bl. a. gennem et seminar med deltagelse fra LAND-erfarne fra England. Det er ønskeligt at danske diplomholdere deltager i et sådant seminar, så det kan afklares i hvor stor udstrækning diplomholderne kan og vil deltage som rådgivere, eller andre kan påtage sig den rolle med diplomholdernes accept.

Cathrine har rundsendt en række spørgsmål:

 • Er det organisatoriske set-up ok?

LAND er et projekt under PKDK. Cathrine er koordinator. Rådgivergruppen er rådgivningsgruppe for LAND og LAND ansøgere, og har til formål at hjælpe med at opfylde LANDs mål..

 • Skal foreningen angive en standard timeløn for konsulentarbejde?

En vejledende sats på kr. 300,- i timen vil være med til at sikre den økonomiske bæredygtighed for konsulenter og rådgivere. Der opfordres samtidig til, fra PKDKs side, at arbejde med en glidende skala, ud fra en vurdering af opgaven og kundens formåen.

 • Skal LAND subsidiere konsulentarbejde?

I første år er der projektmidler til at subsidiere. Ved projektperiodens afslutning, evalueres projektets økonomi for hvorvidt subsidieringen kan fortsætte og i hvilken form.

 • Skal LAND subsidiere rundvisning og undervisning?

De midler, som projektperioden har til rådighed, skal fordeles mellem 25 aktiviteter og 10 rådgivningsbesøg. Cathrine udarbejder en nøgle for fordelingen af de bevilgede midler. Der beregnes ligeledes en medfinansiering fra lokaliteterne.

 • Er proceduren for akkreditering til LAND center ok?

Det specificeres yderligere at det ikke er LAND, der er arbejdsgiver, når der arbejdes på et LAND center, men lokaliteten selv, der er ansvarlig for at arbejdende – frivillige eller aflønnede – er dækket af lokalitetens forsikring.

 • Er de ord og begreber der er brugt omkring LAND i orden? (LAND center, LAND starter, LAND rådgiver, LAND mentor).

Der er enighed om at begreberne er tydelige.

 • Har Cathrine mandat til at videreudvikle samarbejdet med PØ?

Ja, med de igangsatte sondringer. Bindende aftaler godkendes i bestyrelsen.

Vi har mulighed for at køre fælles kalender med PØ. PK arrangementer kan indsættes med link til PKDKs hjemmeside, hvis vi ønsker det.

 • Hvor langt strækker Cathrines mandat til at beslutte branding for LAND?

Bestyrelsen har et ønske om at have hånd i hanke med beslutninger, især økonomiske. Økonomiske beslutninger og større beslutninger i øvrigt, vendes i bestyrelsen. Samtidig vil bestyrelsen gerne sikre at projektet ikke bremses i processen, og vil gerne give projektkoordinatoren arbejdsrum til at træffe beslutninger. Cathrine orienterer og rådfører sig løbende med bestyrelsen pr. mail.

5.   Årsmødet. Der sættes kr. 1000,- af til årsmødet. Der planlægges ved næstkommende lejlighed.

6.   Årsskriftet: Går i trykken næste uge. Henning sender opkrævning til hhv. Norge og Sverige på kr. 1000,- og PKDK giver ligeledes kr. 1000,- til redaktionen af Årsskriftet.

7.   Leonardo (fast pkt. på dagsordenen) Intet nyt.

8.   Mailudsendelsesadresse. Det er uklart hvordan vi kan komme til at sende mail med PKDK som afsender, i stedet for at vi sender fra vores private mail. Vi undersøger mulighederne og tager det op næste møde.

9.   Permakultur Tidsskriftet: Karoline kommunikerer med Mira og Esben om samarbejde mellem PKDK og Tidsskriftet, så medlemskab af PKDK omfatter abonnement på bladet. Henning har budget med til næste bestyrelsesmøde.

10.   Evt.

Næste møde: 7./1. 2014 kl. 19:30 – 21:00 på Skype.

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!