Permakultur Design-Certifikat (PDC)

På Permakultur Design-certifikatkurser (PDC) bliver du præsenteret for en lang række metoder og løsninger, der kan føre til konkret, positiv forandring – og oftest i et fællesskab af mennesker, som virkelig brænder for det!

Certifikatet tildeles efter succesfuld gennemførelse af et kursus af minimum 72 timers varighed, hvor 70% af kursets pensum er fastlagt efter internationale aftaler, og således obligatorisk uanset hvor i verden man tager sit certifikatkursus. Certifikatet tildeles af diplomholdere.

Certifikatkurset afsluttes med, at kursisterne udarbejder et fiktivt designprojekt i gruppe-samarbejde, hvor kursisterne kan demonstrere, at de har forstået permakulturens grundlæggende principper og teknikker. Resultatet fremlægges for underviserne og de øvrige kursister, som afslutning på kurset.

På certifikatkurserne undervises der i følgende emner:

 • Begrebsafklaring: økologi, bæredygtighed, permakultur
 • Permakultur Etik
 • Permakulturprincipper. Zoner, sektorer, m.m.
 • At læse et landskab, Keylines, m.m.
 • Træers energi udvekslinger
 • Bæredygtige systemer
 • Formgivning, Naturens Mønstre
 • Klima og Energi, Luft- og Energistrømme, Mikroklima
 • Vedvarende og fornyelige energikilder, energibesparende teknikker
 • Jord, Mulddannelse
 • Næringsstofkredsløb
 • Kompostering & komposttoiletter
 • Planter
 • Etablering af mikroklimaer til plantedyrkning
 • Plantedyrkning og -systemer
 • Vand, Vand i landskabet, Det levende vand, Vandkredsløbet
 • Spildevandsrensning
 • Vandplantesystemer og aquakultur
 • Affald og Affaldshåndtering, Genbrug
 • Kredsløbshuset
 • Indeklima, vedvarende energi
 • Materialer, Byggeri, Bystrukturer
 • Byøkologi
 • Organisation: Permakulturens 5te Element
 • Basisdemokratiske beslutningsprocesser, Lokal beboerorganisering
 • Økonomi og grønne penge, LETS
 • Social permakultur, Zone 00
 • Bioregioner, Fødevarer og land-by netværk
 • Permakultur, nationalt og internationalt
 • Kriterier for diplom
 • Designopgave

De 30% af pensum, som ikke er fastlagt efter internationale aftaler, relaterer sig til de konkrete bygge- og dyrkningsteknikker, m.m., som selvfølgelig må veksle efter de konkrete forhold i forskellige lande og regioner.

Det er som udgangspunkt en betingelse for at modtage certifikat, at man har fulgt hele kurset. Der er ikke nogen ’eksamen’ ved siden af den fælles fremlæggelse af en gruppebaseret designopgave. Selv om permakultur er baseret på indsigt i dyrkningsmetoder, byggeteknikker, klimaet, organisation og mange andre typer videnskab, er det ikke en konkurrence i paratviden. Målet på, om man har tilegnet sig certifikatkursets pensum, er derimod, om man har ’fanget’ den helhedsforståelse og den designproces, som udgør kernen i permakultur, med de mange tilknyttede designredskaber, som er baseret på en bred vifte af teknisk baggrundsviden.

Når man har modtaget certifikatet, er man frit stillet til at lave sine egne permakulturprojekter og betegne dem som værende ‘permakultur’. Desuden kan man undervise på permakultur introduktionskurser og andre permakultur relaterede kurser og repræsentere permakulturbevægelsen i øvrigt. Det anbefales at disse aktiviteter er superviseret og godkendt af en diplomholder.

Se danske diplomholdere her.

Regler for undervisere på Permakultur Design Certifikat-kurser

I Nordisk Permakultur Institut, som består af repræsentanter for diplomholdere og bestyrelsesmedlemmer fra Danmark, Sverige og Norge, gælder følgende regler for Permakultur Design-Certifikatet (PDC’et):

 • Et  Permakultur Design-Certifikat-kursus (PDC-kursus), ved hvilket der udstedes PDC, skal følge de internationale retningslinjer for indholdet på et PDC-kursus, se emnerne ovenfor og PDC Hovedpensum og PDC Pensumtjekliste. Det anbefales at bruge Hovedpensum for at være sikker på bredden af undervisningen. Når du har udfyldt Pensumtjeklisten, skal du sende den tilbage sammen med din undervisningsplan inkl. tidsplan til Uddannelsesudvalget i Permakulturforeningen – uddannelse@permakultur-danmark.dk.

For Danmark gælder desuden:

 •  At der skal være en diplomholder tilstede som ansvarlig for PDC undervisningen, minimum 72 klokketimer, sammen med en anden underviser, således at der altid er to undervisere i lokalet. Derudover kan der inddrages gæsteundervisere efter behov.
 • Udover den ansvarlige diplomholder, skal der som minimum være en anden underviser som har gennemført PDC og permakultur teacher training eller tilsvarende.
 • Det forventes, at danske undervisere er registrerede på Permakultur Danmarks hjemmeside forud for kursets afholdelse.
 • Kurset skal omfatte praktiske og aktive permakultur projekter knyttet til pensum. Som en del heraf inkluderes besøg i lokalområdet i undervisningen.
 • Ved kursets afslutning udstedes Permakultur Design Certifikatet af den ansvarlige diplomholder med andre undervisere som evt. medunderskrivere. Det er Permakultur Danmark, der udsteder certifikat. De nummererede certifikater fås ved henvendelse til foreningen.
 • Som en del af godkendelsen af kurset skal Uddannelsesudvalget se en lektionsplan. Tag udgangspunkt i tjeklisten for undervisere, linket ovenfor.
 • Deltagere skal lave et design, normalt som gruppearbejde, som kan godkendes af diplomholder. Designet skal vurderes i forhold til forståelse af etik og principper, brug af process og værktøjer, indhold og form. Det er ikke en eksamen, men en vurdering af om deltageren har opnået en helhedsforståelse af permakultur.

Hvis der udstedes PDC’er på et kursus, hvor kriterierne ikke er overholdt, bliver PDC’erne ikke anset for gyldige i det Nordiske system. Nordisk Instituts kriterier er på højde med kriterierne i de fleste andre systemer, se nogle eksempler her:

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!