Referat: LAND møde 21/11 i Hallingelille

Det første LAND møde blev afholdt 21/11 i Hallingelille ved Ringsted.

Der var 18 fremmødte, deraf deltagere fra Bornholm, Samsø, Fejø og Jylland ud over Sjællænderne. Fornemt!
Cathrine Dolleris (LAND Koordinator) lagde rammerne ud for LAND projektets struktur, organisering, kriterier og økonomi. De opdaterede og relevante dokumenter vil snart ligge på hjemmesiden under fanebladet LAND.

Struktur og organisering:
LAND projektets sammenhæng med PKDK er som projekt under foreningen. LAND koordinatoren refererer til PKDKs bestyrelse. LAND rådgivergruppen rådgiver om vurdering af LAND center ansøgninger og hjælper med til at LAND projektet når sine mål. LAND centrene udvælges efter en række kriterier. LAND startere er på vej til at blive LAND centre. LAND interesserede er del af projektet med forskellige interesser omkring erfaringsudveksling, færdigheder, kurser, besøg, frivillighed mm.

Økonomi:
Der er blevet tildelt 228.000 kr. til projektet, hvor af en del er til honorar, revision, materialer, PR, efteruddannelse mm. Den del, der er til rådighed for deltagerne, er 40.000 kr. samt en del til transport. Som udgangspunkt er LAND rådgiverne frivillige, men får betalt transport, hvis de skal vurdere et LAND projekt fysisk. Har man som LAND starter brug for en konsulent/vejledning, vil projektet gerne give et tilskud, så længe der er penge til det i de 40.000 kr.

> Der blev lagt op til en dialog mellem rådgiverne og koordinatoren til at bestemme, hvordan de 40.000 kr. med rimelighed og mest udbytte kan fordeles.

Kriterier:
Her følger en komplet liste med essentielle og ønskelige kriterier. De er kopierede fra de engelske kriterier med enkelte tilpasninger. Kriterierne vil blive evalueret efter det første år.

Essentielle kriterier
Du skal kunne svare ja på alle de følgende spørgsmål for at kunne blive et LAND center:
1. Er projektet baseret på permakultur etik, principper, design og metoder?
2. Har én af nøglepersonerne i projektet et Permakultur Design Certifikat (PDC)?
3. Har du en lang tidshorisont på projektet?
4. Vil du gerne dele dine erfaringer, teknikker og relevant information med andre permakulturprojekter, frivillige og besøgende via Permakultur Danmarks hjemmeside?
5. Er du medlem af Permakultur Danmark eller vil du blive det?
6. Kan du modtage frivillige og gæster minimum 12 gange om året?
7. Har dit projekt en forsikring, der dækker frivillige?
8. Er der lavet sikkerhedsprocedurer for projektet (i tilfælde af ulykker, brand mv)?
9. Vil du fremvise medlemskab af (og et weblink til) LAND projektet på stedet og projektets hjemmeside?
10. Vil du modtage feedback og et tjek af projektet?
11. Vil du melde besøgstal til LAND koordinatoren kvartalsvis og evaluere projektet årligt?

Ønskelige kriterier

Følgende kriterier er ikke essentielle men ønskelige:
12. Har du uddannelses- eller træningsressourcer tilgængeligt for besøgende (for eksempel en rundviser og/eller skilte der tydeligt viser funktionen af elementer i haven)?
13. Vil du have lyst til at deltage i og være vært for vidensdeling, træning og kurser?
14. Er du vært for kurser og begivenheder?
15. Samler du systematisk data omkring afgrøder, næringsstofkredsløb, energiforbrug eller udfører systematisk fotografering af projektet?

> Ansøgningsproceduren vil blive vendt med rådgivere og LAND centre og er derefter klar til at blive gjort tilgængelig online på Permakultur Danmarks hjemmeside.

Roller i LAND netværket
De fremmødte blev bedt om at identificere den rolle, der passede bedst på dem og forklare hvorfor. Deltagerne fordelte sig således:
LAND rådgivere: Annette Nielsen (PKDK bestyrelse), Kurt Holm (Bornholm).
LAND centre: Anne Moloney, Tycho Holcomb og Birgit Rothmann fra Samsø meldte sig.
LAND startere: Kenn Klinthøj (Køge-egnen), Pernille (Skælskør), Jesper, Line, Birgitte, Steen Nørhede, Camilla (alle fire fra Hallingelille) og Candela (Byhaven Nørrebro).
LAND Interesserede: Mia Jensen (Byhaven, på vej til Fri&Fro), Sasja (Hallingelille) + et par flere.
Rollerne er ikke bindende og det er op til hver enkelt deltager at vurdere deres egen rolle efterhånden som projektet rulles ud og kriterierne beskrives i flere detaljer.
Fordele ved at være med i LAND:

Øget synlighed, interaktivt kort på hjemmesiden med beskrivelser af netværkets deltagere, styrket netværk, flere besøgende, frivillige og deltagere til kurser, kunder til eventuelle produkter, lokal opbakning til projekter, permakultur som levevej.

SWOT
Deltagerne blev bedt om at give deres kommentarer til en SWOT:
Styrker: Fundraising potentialer, en koordinator der har tid + kompetencer, mange forskellige kompetencer + projekter, konkret!, kan favne bredt (land/by), nuancering af økologi, bæredygtighed.
Svagheder: Kun funding i 2014, hvem bestemmer kriterier for LAND?
Muligheder: EU funding, netværk, mere funding, større synlighed + udbredelse, fælles kapacitetsopbygning, flere diplomholdere, Jobskabelse!
Trusler: mangelfuld funding, ildsjælekraften er ikke tilstrækkelig, for mange organisatoriske tilknytninger kan mudre vandene.
Muligheden af at oprette en Facebook gruppe til LAND netværket blev vendt. Måske bedre at bruge et forum på PKDKs hjemmeside.

— O —

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!