Diplom i Permakulturdesign

(Retningslinjer godkendt på Nordisk Møde 1.11.2015) 

Klik her for Diplom version 1997

Hvis du ønsker at udvide din viden og kunnen indenfor permakultur, kan du ansøge om at få din viden og kunnen anerkendt og formelt godkendt af Det Nordiske Institut for Permakultur. Efter godkendt arbejde og præsentation af dette, tildeles du et Diplom i Permakulturdesign. Diplomprocessen i permakulturdesign bygger på selvstyret planlægning og læring. Hvor lang tid du behøver for at forberede dit diplom er individuelt, men minimum 2 års arbejde kræves for at kunne ansøge om diplomet.

Nedenfor finder du retningslinjerne for processen og de forskellige kategorier/områder, man kan vælge imellem i sit diplomarbejde. Retningslinjerne er til for at give inspiration og ramme for diplomarbejdet, men de er fleksible, og processen er åben for alternative metoder og indhold.

Diplomkategorier og områder

Diplomkategorierne som er oplistet her, viser hvilke områder, man kan inkludere i sit diplomarbejde. Du kan vælge at arbejde indenfor et enkelt område, eller indenfor flere områder. Hvert design, der indgår i dit diplomarbejde, kan derudover tilhøre en eller flere kategorier. Nedenfor giver vi eksempler på, hvad de forskellige områder kan indebære eller omfatte:

1. Fritstående designprojekt

– et designarbejde, der gennemføres på bestilling fra en anden, eller på eget initiativ. De kan være landbaserede, for eksempel en køkkenhave, fælleshaver, skovhaver, have til salg af afgrøder eller skolehaver og design og konstruktion af øko-bygninger. De fleste designarbejder bør være implementeret og gennemført i løbet af et år, for at de skal kunne vurderes på præsentationstidspunktet. Men de kan også være ikke-landbaserede design-arbejder, som for eksempel etablering eller udvikling af en alternativ valuta, inspirerende eller udviklende film, design af kurser og/eller formidlings-, kursus- og undervisningsmateriale.

Designs kan laves indenfor følgende kategorier:

 • Site design. Projekt-design / Professionel design-rådgivning
 • Administration
 • Architecture. Projekt-design / Professionel design-rådgivning indenfor arkitektur
 • Education. Arbejde med uddannelse og træning inden for permakultur
 • System establishment and implementation. Etablering og afprøvning af systemer, som vil være essentielle for permakultur design og implementering
 • Trusteeship. Etablering og opretholdelse af juridiske strukturer for uafbrudt bevarelse af jordbesiddelse(r) til permakultur formål.
 • Community development. Etablering og opretholdelse af øko-samfund, indenfor en bioregional kontekst.
 • Research. Et signifikant bidrag til permakulturens videnbank via original forskning.
 • Finance. Etablering og opretholdelse af økonomiske systemer, der kan tilbyde reelle alternativer til konventionelle økonomisystemer
 • Media and communications. Arbejde som har bidraget signifikant til at sprede kendskabet til permakultur.
 • Manufacturing. Design eller fremstilling af relevant teknologi, som bidrager signifikant til design og implementering af permakultur-systemer.

2. Udvikling af et område (site development)

– design og realisering af et større, landbaseret projekt. Det samme område bør kunne rumme flere design, for eksempel anvendelse af vand, anvendelse af energi, fødevareproduktion etc.

3. Uddannelse

– et diplom indenfor denne kategori bør vise din udvikling fra eksempelvis ’skygning’ af erfarne lærere til egen undervisning på introduktionskurser og certificeringskurser. Eksempler på kursusindhold og oplæg fra de kurser du har undervist på, bør inkluderes i din præsentations-portefølje, sammen med referencer fra lærere, du har undervist sammen med. Oplist gerne de kurser, du selv har fulgt for at udvide din viden og erfaring som lærer, fx Training of Trainers, eller fordybningskurser indenfor permakulturrelaterede emner som skovhaver, øko-byggeri og/eller avancerede designkurser.

Diplomprocessen

Registrering – Efter afsluttet PDC kursus hvor du har fået et certifikat, kan du tilmelde dig gennem foreningen Permakultur Danmark. Du skal være medlem af foreningen for at kunne ansøge om diplom gennem foreningen.

Arbejde, med eller uden vejleder – Du kan vælge at arbejde helt selvstændigt med kriterierne (se rubrik længere nede) som ramme, eller du kan søge vejledning fra en (eller flere) vejledere i løbet af diplomprocessen. Især hvis du er helt ny i forhold til praktisk permakultur og hvis dit diplomarbejde spænder over flere designkategorier/områder, kan det være værdifuldt at have to vejledere. Du kontakter selv potentielle vejledere. Diplomholdere, som arbejder som vejledere, finder du på de nationale foreningers hjemmesider.

Skriv en handlingsplan – Uanset om du arbejder helt selvstændigt eller med hjælp fra en vejleder, er det vigtigt at du skitserer en handlingsplan (også kaldet ’Learning path’) for at få et overblik over din vej frem til diplomet.

Diplomkriterier og forventet indhold – Diplomkriterierne er en fleksibel ramme for læringen, som sammen med designkategorierne/områderne er til for at du med eller uden vejleder lettere skal kunne forstå, hvad der forventes for at få godkendt arbejdet. Se Diplomkriterier længere nede.

Skab eller indgå i et diplom-laug – Vi anbefaler også, at du opsøger andre diplomaspiranter for at forme eller indgå i et allerede formet diplom-laug, hvor du kan få støtte og udveksle ideer med andre. Diplomaspiranter oplistes på de nationale foreningers hjemmesider.

Vurdering og publicering – Tidligst efter to års arbejde, og når du vurderer at din designportefølje er tilstrækkelig, kan du ansøge om vurdering for at afgøre, om porteføljen opfylder de formelle diplomkriterier. Hvis du arbejder med en vejleder i denne periode, skal denne først godkende porteføljen, hvorefter en anden, uafhængig diplomholder kontaktes for at foretage en selvstændig vurdering. Hvis du arbejder uden vejleder, kontakter du to diplomholdere, som vurderer dit materiale. Du kan med andre ord spare en hel del tid, hvis du har kontakt med diplomerede vejledere allerede fra starten af diplomprocessen, men det er op til dig. Hvis begge diplomholderne er tilfredse med dit arbejde, publiceres det på den nationale forenings hjemmeside. Dette skal ske mindst 6 måneder før den planlagte præsentation på det Nordiske årsmøde, som holdes én gang om året. Det er ikke et krav, men du opfordres til også at præsentere dit arbejde i en kort artikel i det Nordiske Permakulturtidsskrift.

Præsentation og godkendelse – Præsentation og endelig godkendelse af diplomarbejdet sker på næstfølgende Nordiske Årsmøde. En censor/opponent som er diplomholder skal udpeges inden mødet. Afhængig af antallet af diplom-præsentationer på årsmødet, får du mindst 45 minutter til at præsentere dit arbejde, og efterfølgende 15 minutters spørgerunde fra først diplomholdere/opponent og siden de øvrige tilstedeværende på årsmødet. Hvis der er få diplompræsentationer, kan der være mere tid. Efter dette forhandler medlemmerne i det Nordiske Institut, og hvis der ikke er noget der taler imod det, får du et Diplom i Permakulturdesign. Diplomet giver mulighed for at være ansvarlig for PDC-certifikatkurser i permakulturdesign.

Diplomkriterier og forventet indhold

Dit diplomarbejde fremlægges i en designportefølje, hvor du kan vælge at lave en skriftlig rapport, en billedserie, eller en power-point præsentation (eller lignende præsentationsprogram). En anden mulighed er, at du anvender videofilm, som fremviser dit designarbejde. Uanset om du laver en skriftlig rapport eller en film, så bør følgende materiale indgå og retningslinjer følges i din designportefølje:

Beskrivelse og analyse. En kortfattet beskrivelse af hvert landbaseret eller ikke-landbaseret design. Et design kan udarbejdes på papir eller digitalt. De spørgsmål, der skal besvares er: hvilke kategorier/områder, designet omfatter; hvilke problemer, der løses med designet; hvilke designværktøjer, du har anvendt, samt en refleksion over din designproces. Flere retningslinjer for dokumentation og indhold i dit designarbejde finder du under rubrikken Hvad indebærer et design?

Evaluering af realiserede design. Landbaserede projekter skal redegøre for regenereringen af de 4 naturressourcer, vand, luft, jord og energi samt en organisation der sikrer denne regenerering. Der hvor der ikke sker en regenerering redegøres for hvordan en sådan regenerering kan opnås. (Formulering til godkendelse på næste Nordisk Møde 2017).

Billedmateriale og kilder. Vedlæg kort, tegninger, fotos, tabeller, og andet relevant materiale, du har anvendt. Hvad du inkluderer her beror meget på, hvilken eller hvilke designkategorier/områder, du vælger at arbejde med. Det er vigtigt, at dine inspirations- og faktakilder fremvises, uanset om du laver en film eller et skriftligt materiale.

Aktiviteter og engagement. Beskriv alle relevante aktiviteter du har været engageret i i løbet af din designproces. Det kan være kurser, permakulturmøder eller festivaler du har deltaget i; om du har arbejdet for foreningen på en eller anden måde; arrangeret events; om du har WOOOFat; eller om du har arbejdet på en permakulturplads, har skrevet artikler, eller blogget om permakultur. Inkluder alt hvad du har gjort for at sprede permakultur og videregive dine egne perspektiver på permakultur.

Tydelig og lettilgængelig rapportering. Det er vigtigt, at dit designarbejde fremlægges på en tydelig måde, der gør resultatet lettilgængeligt for andre at tage til sig eller bygge videre på.

Hvad indebærer et design?

Et permakulturdesign beskriver et system som er mere ønskværdigt end et nuværende system. Disse retningslinjer for designarbejdet i dit diplomarbejde er ønskværdige, men fleksible:

Et design bør mindst beskrive….

 1. Hvilken designprocess der er benyttet, for eksempel SADIMET
 2. Det nuværende system og dets problemer
 3. Ressourcer eller systemelementer, som er nødvendige for at gennemføre designet
 4. Hvordan de forskellige elementer i designsystemet relaterer til hinanden og hvordan ressourcer formidles i tid og rum
 5. Hvilke designværktøjer og hvordan permakultur-etikken anvendes

Men et design er mere effektivt hvis det også beskriver…..

 1. Hvordan du ræsonnerede i processen som ledte frem til designet
 2. Alternative valgmuligheder og deres konsekvenser – fordele og ulemper
 3. Hvilke indgreb, der skal gennemføres, hvornår, af hvem og med anvendelse af hvad?
 4. Omkostningerne ved gennemførelsen af designet

For at få et diplom, bør de fleste af dine design være gennemført, og derfor er det godt, hvis du også evaluerer/kritisk vurderer hvert design, du har gennemført gennem en …..

 1. sammenligning af resultatet med de kriterier (b, c, og d) som du har sat op for det ønskede designsystem
 2. sammenligning af resultatet med din etableringsplan (g og h)
 3. sammenfatning af resultatet ud fra en vurdering af hvad du har lært, og hvordan du har opnået din viden og din erfaring

Hvad du skal kunne når du er diplomeret

 • Vise, at du forstår Permakulturens endemål og kan anvende dens etik og designprincipper så de styrer dine valg i forskellige sammenhænge, fra designarbejde til levevis og job
 • Bedømme hvilke af et stort udvalg af designværktøjer, der bedst egner sig til en designløsning, og klart og tydeligt kunne kommunikere dine design-ideer til andre
 • Skabe designløsninger, der er holistiske, letbegribelige og effektive

Afgøre hvilke præsentationsformer og hvilken dokumentation, der bedst tilgodeser kunders og andre interessenters behov.