Karensminde

Land_logo_rentegnet

Karensminde er et typisk dansk husmandssted som en familie til stadighed udvikler henimod at opfylde flere og flere af perma-kulturens principper. ”Husmandsfornuft og permakultur” Selvforsyning med nye planter og dyrkningsprincipper, – tilberedning, konservering og opbevaring, – indretning af bygninger og adgangsveje, – vedligeholdelse og renovering af værktøj og redskaber, – design og fremstilling af hjælperedskaber, – demonstration og kursusvirksomhed.

Kurt LAND
Projektleder:
 Kurt Holm

Adresse: Skovgårdsvejen 8, 3700 Rønne

Email: kurt.bornholm@gmail.com

Telefon: +45 24 28 72 28

Webside:

Areal: 6½ tdl

Startet: 2011 (1986)


Temaer:
 Økologisk byggeri, Retrofitting og miljøforbedring af bygninger, Vand og spildevand, Kultur og uddannelse, Sundhed og trivsel, Have, Skovhave, Dyr, Uberørte arealer, naturpleje og biodiversitet, Selvforsyning, Affaldsminimering, Værktøj og teknologi

Oplysningsaktiviteter: Det vil altid komme an på hvem der skal forklares for, dels gruppens størrelse og deltagernes forudsætninger, årstiden og hvilke projekter der er i gang.
Jeg vil udarbejde et emnekatalog med underemner som vil være optimale, men der vil også være mulighed for at vælge ud fra interesse.

Besøgende: Afhængigt af behov for guidning, om det er individuelle besøgende (4-5) eller samlet gruppe (15)


Faciliteter for besøgende:
Afhængigt af krav til privatliv og ønske om enekammer, om telt kan accepteres: der er 2 annekser, et stort og et lille værelse, telte og høloft. (8 – 12). Der er kun “private” faciliteter, herunder undervisningslokale 40m², værksted, grovkøkken, storkøkken, badeværelse, gæstetoilet.

LAND center akkreditering: 22. november 2014

 

Beskrivelse

Karensminde er et eksempel på permakultur udvikling i praksis på et mindre husmandssted (6½ tdl.) i ”udkants” Danmark på Bornholm. Fra at være en typisk landejendom med en lille have og bortforpagtede jorder til en mere og mere selvforsynende enhed for en familie.
Udviklingen startede som små ustrukturerede tiltag fra erhvervelsen i 1986 med familieramme, selvforsyning og økologi som det styrende
Visionen er at Karensminde skal fortsætte udviklingen efter permakulturelle principper og fremstå som et eksempel på hvordan man som enkeltfamilie på et lille husmandssted stadig kan arbejde hen imod en forbedret driftsform, (selvforsyning, økologi, osv.)
Karensminde har altid og skal fremadrettet overordnet virke som basis for en families hverdag, det skal være et rart sted at være både som beboer og som gæst.
Først i 2011 blev permakultur design og etik lagt til grund for ændringerne, men der var stor overensstemmelse med de allerede etablerede strukturer.
Karensminde behøver ikke give det store afkast, derfor kan der fokustres mere på de ”rigtige” permakulturelle løsninger (for at afprøve/demonstrere metoder)

LAND-center aktiviteter passer fint ind i strukturen med en ”festsal” der vil være perfekt til undervisningslokale rum og de omkringliggende arealer/faciliteter er store og velegnede til demonstrations formål

Karensminde er privatejet af Kurt & Dora Holm der bor på stedet, og de kan tage alle beslutninger der ligger indenfor lovens grænser.

 Etik og design

Allerede kort efter erhvervelsen stod det os klart at den måde jorden blev dyrket på var i modstrid med hvad vi ønskede.
Vi har forhindret en intensiv ensidig udnyttelse med brug af kunstgødning og sprøjtemidler, et ønske om at fjerne uproduktive områder som levende hegn, stengærder, fugtige områder, for dermed mulighed for større maskiner og længere lige plovfurer.
Vi har etableret og udbedret levende hegn omkring grunden for at afskærme skabe læ og være et værested for fugle og smådyr samt grobund for en større diversitet.
Ved indretningen af stedet er der tage hensyn til bevægelseshæmmede mange steder. Der er rekreative steder til mindfulness samt arealer til fysisk udfoldelse. Festsal/undervisningsrum, – køkken, – værksted, – terrasser mv. er tænkt som områder hvor der kan være fælles aktiviteter.
Lokale grupper som ”Grøn Ø agent”, – ”Praktisk Permakultur”, – ”Natur & Helseø” er hyppige gæster ved forskellige arrangementer.
Den ligelige fordeling er et af de principper der kommer til udtryk under de fælles aktiviteter der foregår.
Designet der ligger til grund for den videre udvikling er under stadig revision, dels på grund af ny viden dels med hensyn til de ressourcer der er til rådighed.

Principper og metoder

Vi benytter for en stor del permakultur-blomsten, selv om den ikke er lige indlysende på alle felter.
De 12 design principper: Observer og agerer, – Fange og opbevare energi, – få et udbytte, – tilføre selvregulering og få feedback, – bruge og værdsættegenbrugs ressourcer, – ikke producere affald, – design fra mønstre til detaljer, – inkludere i stedet for at ekskludere, – benytte små og langsomme løsninger, – benytte og værdsætte forskellighed, – benytte grænserne og værdsætte marginalerne, – kreative løsninger og accept af forandringer.
Disse principper kan genfindes i måden vi bruger og drager omsorg for vores jord, bygninger, værktøj og redskaber, uddannelse/kultur og undervisning, helbred og velvære, økonomi og udkomme, tilknytning til det lokale samfund

 Regeneration af naturressourcer

Jorden er ikke sprøjtet eller tilført kunstgødning i de sidste 26 år, tidligere var stedet godkendt økologisk, og selvom at det ikke er godkendt længere er der fastholdt de samme principper, dermed vil dyrenes gødning bidrage til jordforbedring.
En større del er udlagt som vedvarende græs, og bliver ikke frigjort før i 2017 til beplantning som skovhave og som løveng
Kun en lille del af grøntsagshaven samt højbedene bliver let kultiveret for at luge og tilføre jordforbedrende elementer som kompost og gødning fra egne dyr.
Vand kommer fra forskellige steder, offentligt vandværk, brønd og opsamlet regnvand. Der er et udbygget fordelingssystem med andedam som reservoir, og kun ved meget høj vandstand bliver vandet ledt bort gennem overløbssikring.
Alt spildevand genindvindes gennem et nedsivningsanlæg, der er ikke lavet beregninger på hvor meget vand der er på positiv siden.
Luft regenerationen er ikke beregnet men beplantning med læbælter og hegn, træområder (æbletræer, gran, cypres, pil) sammen med det vedvarende græs vil uvægerligt give et overskud.
Energi er ikke helt på plads endnu, der er etableret solceller der har en lille overproduktion af el, denne er endnu ikke konverteret til opvarmning. Opvarmningen suppleres med moderne brændeovn med eget brænde, men er ellers baseret på centralvarmeanlæg med et nyt oliefyr.
Madlavningen er en kombination af el og gas og dertil kommer transport, så overordnet er det nok ikke et regnskab der lige nu er på den positive side.

Social regeneration

Regenerering ses i denne sammenhæng som effekten af; at de elementer der er indeholdt i zonen aktiveres indenfor forskellige sammensætninger af mennesker, effekten er svær at måle, men processen er sjov at være med i. Min personlige permakulturelle udvikling er på den korte bane permakultur læreruddannelsen og Diplom.

På samme måde som at projektets fysiske ramme kan være opdelt i zoner, er det også muligt at opdele de sociale strukturer i zoner af mennesker. For at skabe overblik vil jeg benytte mig af denne model.

Zone 00; mig selv, Kurt Holm, Jeg ser på mig selv med alle mine ressourcer og mangler, som et resultat af alle de læringer og erfaringer jeg har været udsat for gennem livet. Her vil jeg kun lægge vægt på det som jeg ser som relevant i en permakulturel sammenhæng,

Byggeteknisk, uddannet tømrer og byggetekniker

Ledermæssigt, befalingsmandsuddannelse i hæren, instruktør i fysisk uddannelse og træning, lageruddannelse (Våbenmester) og transport og motor instruktør (garagemester)

Undervisningsmæssigt, læreruddannelse, vejlederuddannelse, Pædagogisk Diplom i ”Voksenuddannelse og uddannelsesplanlægning” Master i Læringsprocesser speciale i ”Kultur og Læring”

Erfaring: 32 års undervisning, 2år son frivillig i Botswana (projektrådgiver i en flygtninge lejer), 2 år som frivillig i Zimbabwe (projekt vejleder ved District Council) 2 år som Danida ekspert i Zambia (Undervisnings rådgiver ved TEVET) Undervisningsmateriale udvikling i Jordan ved UNIDO.

International koordinator og projektleder i 10 år med mange projekter i 14 europæiske lande.Grøn Ø agent, PDC, Inspiring Change, EPT, EUPC

Zone 0 Ægtefælle Dora Holm, Ergoterapeut og Partner gennem 29 år, der hvor jeg tester mine idéer og planer, utroligt at vi stadig kan være så forskellige

Zone 1; Mor, Lise (87) & Børn, Anne (39) Human Ressource manager RUC & Kristian (35) Special konsulent Forsvarsministeriet), Ria (5)og Nor (2), Mette (37) Læge & Lars (38) Gymnasielærer, Asger (9) og Noah (7), Peter (32) Svagstrømstekniker (selvstændig) Silas (5) og Søren (25) studerer biologi alle er med på en god debat omkring mine ”skøre” ideer-
Zone 2; Søskende, svogre og svigeringer samt deres børn (19 i alt), vi holder en god kontakt og fejrer begivenheder sammen. Naboer og det nære samfund og ”Vores børns forældre” ”De grønne agenter”

Zone 3; Foreninger mv. hvor jeg kommer en gang i mellem jeg vil næsten sætte PKDK ind her sammen med Praktisk Permakultur Bornholm, Natur og Helse Ø.

Zone 4; Det nationale plan gennem PKDK er det et netværk, Land netværket, samt deltagelse i mange events

Zone 5; Det globale plan opbygges langsomt med deltagelse i forskellige netværk EPN & EUPC, IPC m.m. og ferierne kikker også efter besøgsværdige projekter, venner, bekendte og kollegaer fra tidligere rejseaktivitet (har besøgt 45 lande)

 

 

Velkommen til foreningen Permakultur Danmarks hjemmeside!