Kategoriarkiv: Bestyrelse og Generalforsamling

Det Fælles Bedste-uger!

Af Jens Hansen160x170 hvid banner DFB-page-001

Det Fælles Bedste (DFB) er det grønne Danmarks folketræf, hvor flere end 8 foreninger sammen lægger den fremtidige kurs for Danmark.
Vi skal spise, snakke, lytte, netværke og feste sammen i Hvalsø den 22.-24. april – og det er så vigtigt, at vi alle kommer!
Tilmeld dig her.

Tilmeldingsfristen til Det Fælles Bedste nærmer sig dog hastigt. Derfor holder vi de næste 3 uger Det Fælles Bedste-uger i Permakultur Danmark, for at minde hinanden på, at vi skal huske at melde os til, og forberede os til folketræffet. Der er gratis medlemskaber på højkant til de medlemmer der får tilmeldt mindst 5 andre medlemmer til Det Fælles Bedste. Skriv en mail til medlem@permakulturdanmark.dk med de 5 medlemmer du har fået tilmeldt.
Som inspiration til det bidrag hver deltager på Det Fælles Bedste skal lave, lægges indlæg om de workshops, forskellige permakulturister laver på folketræffet, op her på hjemmesiden de næste par dage. Send gerne en beskrivelse af dit bidrag til Det Fælles Bedste til medlem@permakulturdanmark.dk, så bliver det lagt op.

Permakultur Danmarks generalforsamling 2016 bliver afholdt på Det Fælles Bedste, her er det også vigtigt at alle møder op.

Jeg glæder mig til vi ses!

Årsmøde på Samsø

Årsmøde 2014 på Samsø400 deltagere var med til det store fælles årsmøde på Samsø 4.-6.
april. Det blev en kæmpe succes, som vi tager op igen i 2016.

Årsmøde og Generalforsamling blev kombineret i Tranebjerg på Samsø. Fredag aften var et mekka for netværkere, der blev sat sammen på kryds og tværs af foreninger og samlet i landsdele. Der var forberedt en dialog omkring hvorhen vi skal med “Fælledskabet”, og hvordan vi kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Læs videre Årsmøde på Samsø

Bestyrelse anno 2014

Heidi Durhuus, Kurt Holm, Sara Julie Møhlenberg, Rune Olsen, Birgit Rothmann, Candela Vargas, Cathrine Dolleris
Øverst: Heidi Durhuus, Kurt Holm og Sara Julie Møhlenberg. Nederst: Rune Olsen, Birgit Rothmann, Candela Vargas og Cathrine Dolleris

Generalforsamlingen bragte nyt liv til Permakultur Danmarks bestyrelse. Cathrine Dolleris og Rune Olsen (suppleant) blev siddende i bestyrelsen, mens en hel flok af entusiastiske nye bestyrelsesmedlemmer blev opstillet og valgt ind: Kurt Holm fra Bornholm, Birgit Rothmann fra Samsø, Candela Vargas fra København og Ellis Jensen fra Bornholm. Suppleanterne tæller stærke kræfter som Heidi Durhuus  og Sara Julie Møhlenberg som begge bor i København.

Læs videre Bestyrelse anno 2014

Generalforsamling 2013

Programmet for årets GF d. 15. juni 2013 bød på et udsøgt traktement, rundvisning på Lieske & Henning Herviks nye landsted ved Kalundborg, en god GF med nyvalgt suppleant, samt et godt visionsoplæg med efterfølgende diskussioner og drømme for foreningen.

Referat fra Generalforsamling i Permakultur Danmark den 15. juni 2013

Til stede: Fra bestyrelsen: Henning Hervik, Karoline Nolsø Aaen, Cathrine Dollerup, Annette Brown Nielsen, Lisbet Nielsen. Medlemmer: Kirsten Gamst, Rune Olsen.

Dagsorden ifølge vedtægterne (kan læses her).

1. Valg af ordstyrer: Kirsten

2. Valg af referent: Lisbet

3. Vedtagelse af dagsorden: Godkendt

4. Fremlæggelse og godkendelse af Bestyrelsens beretning

Cathrine:

– Sidste års Generalforsamling indeholdt en visionsproces

– Diplomlaug startet af 5 personer. De har holdt møder på friland, hos Henning og Lieske og på skype

– Arbejdet med diplomproces sker med inspiration fra den engelske Permakultur gruppe

– Sidste Nordiske møde ønskede mere aktivitet og dannede Nordisk Permakultur Institut

– RCE netværket (Regional Center of expertise on education for sustainable development/Nationalt Center for uddannelse for Bæredygtig Udvikling) har sendt en udtalelse til politikerne at de fire foreninger i netværket:  Praktisk Økologi, LØS, LØB og PKDK gerne vil have et bæredygtig Danmark. I 2014 holder vi foreningernes årsmøde på samme tid og sted, for at styrke netværket.

– Leonardo: European Permaculture Teachers training har holdt møde i okt. i Slovenien. Med emnet: ”Hvordan fungerer foreningerne i de forskellige lande?” I Marts i Portugal: ”Hvordan undervises der i de forsk. Lande?” Det viser sig at være meget forskellligt. Al viden i relation til undervisning i Permakultur samles i en wikipedia. I Englang i maj: Hvordan formidler vi bedst muligt? Kreative læringsmetoder, stimulere forskellige sanser, gruppearbejde m.m.

– Cathrine har fået legat til Jobshadowing i Leeds til deltagelse I LAND projektet (Learning and network demonstration). Mere omtale af LAND kan læses andetsteds.

Karoline:

Gennemgang af medlemundersøgelsen:

– 25 besvarelser ud af ca 90 medlemmer

– Der er forholdsvis få unge under 40 år.

– De fleste kommer fra Sjælland/Hovedstadsområdet

– De fleste vil gerne have et interaktivt kort, så men kan finde hinanden.

– Hjemmesiden bliver brugt at de fleste.

– Nyhedsbrevet bliver læst af alle.

– Rundture – alle er interesserede og vil “måske” gerne deltage.

– Ønsker – vidensdeling, netværk, finde hinanden og kontakt til andre organisationer incl samarbejde med disse

– workshops, fælles oplevelser, Mira og Esbens blad nævnes i én af besvarelserne.

– 6 er nye medlemmer fra de sidste to år.

– Folk forventer at det er foreningen der udfører arbejdet – og de kan deltage efter behov.

Lisbet:

Permakultur Danmark har via CISU (Civilsamfund i Udvikling/DANIDA) skaffet 200.000 kr til et 2 årigt Permakulturprojekt i Indien- Tribal Permaculture Project. (Læs mere om projektet på hjemmesiden).

Lisbet var på tilsynsbesøg i januar i år. Projektets mål er at lære den allerfattigste stammebefolkning at være selvforsynende med fødevarer, og hjælpe dem til få et bedre helbred. Samtidig sker der en betydelig organisering af de tilknyttede familier og deres landsbyer. Projektet kører rigtig godt, det er velorganiseret, dygtige ansatte og engagerede deltagere, der allerede kan begynde at mærke forandringerne. De kæmper med klimaet (Tørke, over 45 grader og storme).

Fælles fremlæggelse:

Vi skal være mere klare i vores udmelding om foreningen til nye medlemmer.

Vi har i det forløbne år fået udgivet en folder om foreningen, som bliver delt ud, hvor det er muligt.

Beretningen er godkendt.

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Der har været en mindre ændring i forhold til budgettet. Det skyldes trykning af Informationsfolderen.

Mål for medlemstal i 2012 var 100 medlemmer, vi nåede 94, hvilket er OK.

Ellers ingen bemærkninger

Regnskabet er godkendt.

6. Bestyrelses og medlemmers forslag til behandling

Der er ikke kommet nogen forslag til behandling.

 

7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

Nogen føler de bliver presset ind i foreningen når de tager certifikat.

Diskussion af kontingentsats og evt. bladsamarbejde med Permakulturtidsskriftet.

Mira Illeris foreslår særlig sats på kontingent for SU-/ kontanthjælpsmodtagere. Dette blev diskuteret, men da vi ikke har garanti for at det vil fastholde medlemmerne, blev forslaget ikke vedtaget.

Årsskriftet koster 8.500-9000. Kan de penge bruges bedre til mere information til medlemmer og andre? Kunne de være en mulighed at “købe” fx 4 sider i Permakultur tidsskriftet. Og hvordan sikrer vi, at samarbejdet om årsskriftet mellem de nordiske lande finder nye veje og dermed fortsættes (og styrkes).

Vi fastholder kontingentsatserne på 200 kr/person; 300 kr/husstand

Bestyrelsen tager kontakt til Mira og Esben for en snak om, hvordan vi kan samarbejde om informationer, artikler m.v. til permakulturister i Danmark og resten af Norden via Permakulturtidsskriftet. Herudfra udarbejdes et oplæg til Nordisk møde, hvis der er et udbredt ønske om at ”nedlægge” Nordisk årsskrift og få informationerne ud via Permakultur tidsskriftet.

 Der blev yderligere diskuteret:

– Hvor mange betaler både til Permakultur tidsskriftet og er medlemmer i foreningen? Det undersøges.

– Hvordan sikrer vi kapacitetsopbygning af foreningens medlemmer? En ongoing proces.

– Kan vi/ er det muligt at honorere bestyrelsesmedlemmers arbejde? Det kom ikke til nogen konklusion, diskussionen fortsætter.

Budgettet er godkendt.

8. Valg af bestyrelse

Karoline og Henning på valg

Bemærkning: Det bør stå i indkaldelsen til GF.

Karoline og Henning er genvalgt.

Rune Olsen vælges ind, som ny suppleant i stedet for Esben.

 

9. Valg af revisor: Britta Jørgensen genvælges.

10. Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt.